FAQs Complain Problems

जग्गा नापजाँच तथा फिल्ड रेखाङ्कन

लाग्ने समय: 
बढीमा ३ दिनभित्र ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
अमिन
सेवा दिने कार्यालय: 
वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम ।
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन
२. लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. गाउँपालिकामा राजश्व बुझाएको रसिद