FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रासायनिक युरिया मलको सिफारिस माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कार्यालय समयमा संघ संस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

गै.स.स. बाट झोलुङ्गे पुल कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

खानेपानी मुहान दर्ताको प्रयोजनार्थ ३५ दिने सार्वजनिक सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना (सि.बि.आर.) कार्यक्रम ।

Pages