FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना (सि.बि.आर.) कार्यक्रम ।

प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

रैथाने (कोदो) बाली संरक्षण तथा वितरण कार्यक्रम ।

  

परिपत्र

श्री संस्थागत विद्यालय सबै, वैतेश्वर गाउँपालिका ।

Pages